نادر رجبی گیلان

کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: 3 دی ماه 1390

     سوابق علمی اجرایی

رجبی