سید رامین قاسمی

کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: اول دیماه 1388

        سوابق علمی اجرایی
  

قاسمی

 

نادر رجبی گیلان

کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: 3 دی ماه 1390

     سوابق علمی اجرایی

رجبی