شهرام سعیدی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات

saeidi

          سوابق علمی

علیرضا زنگنه

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات

zangeneh

 

      سوابق علمی

علی زکی یی

دانشجوی دکترای روانشناسی

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات

          سوابق علمی

 
Zakiei