ریاست مرکز تحقیقات: دکتر سهیلا رشادت 

متخصص کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رشادت سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رشادت

ریاست