ریاست مرکز: دکتر علی الماسی

PhD بهداشت محیط

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی

   

دکتر الماسی

Head of Research Center:

Ali Almasi

Professor of Environmental Engineering, Public Health School, Social Development and Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Science Kermanshah Iran,

E-mail: alialmasi@yahoo.com  

or  

aalmasi@kums.ac.ir

 

Mobile No.:+989181317314