لیست کاربست پژوهش‌های مرکز

 

1ـ بررسی توزیع فضایی- مکانی بیماری سرطان دستگاه گوارش نمونه موردی شهر کرمانشاه در طی سال‌های 1385-90 (لینک مشاهده)

2ـ رابطه‌ی کیفیت زندگی زنان روستایی با خشونت خانگی، وضعیت اقتصادی اجتماعی و سطح توسعه‌ی روستا ـ کرمانشاه، ایران (لینک مشاهده)

3ـ تعیین کارائی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و تحلیل فراگیرداده‌ها (DEA) طی سالهای 1384-1390  (لینک مشاهده)

4ـ بررسی رابطه‌ی بین چگونگی گذران اوقات فراغت با کیفیت زندگی زنان ساکن در محلات حاشیه‌نشین (لینک مشاهده)

5ـ رابطه بین انجام بازی های رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه (لینک مشاهده)

6ـ سنجش توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه و رابطه آن با متغیرهای ساختی و عوامل زمینه ایی (لینک مشاهده)

7ـ رابطه رضایت شغلی با سلامت روانی در معلمان شهرستان گیلانغرب (لینک مشاهده)

8ـ شادکامی در کارکنان بخش سلامت: متغیرهای جمعیتی و شغلی مرتبط با آن (لینک مشاهده)

9ـ بررسی عدالت در سلامت با ارزیابی دسترسی شهروندان به مراکز بهداشتی-درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (لینک مشاهده)

10ـ نقش اعتماد اجتماعی در بیین ختلال های روانی در شهر کرمانشاه (لینک مشاهده)

11ـ نقش استرس ادراک شده، آلکسی تیمیا و اختلال های روانی درپیش بینی سوء مصرف مواد آرام بخش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (لینک مشاهده)

 12ـ نقش میانجی گری آلکسی تیمیا در رابطه سبک های دلبستگی و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش (لینک مشاهده)

13ـ بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های رسانه‌ای و رابطه آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در دانش آموزان دوره متوسطه شهر کرمانشاه (لینک مشاهده)

14ـ رابطه حمایت اجتماعی تصوری و خودکارامدی با سلامت روان و رضایت زندگی در حاشیه‌نشینان شهری  (لینک مشاهده)

15ـ بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در معلمان (لینک مشاهده)