اسامی هیت مدیره مجمع عمومی مرکز تحقیقات:

 1- آقای جلال رنجبران

 2- آقای ابراهیم خسروی     

 3- آقای علی شهبازیان

 4- آقای باسم پاک

 5- آقای حمید رضا اکبری

 6- آقای حسنعلی احمدوند

 7- خانم آمنه بیات

8- خانم مهناز قاسمی

 9- خانم ناهید اکبری

 10- خانم مهین قنبری                                               

- اعضای علی البدل:                       

1- آقای اردشیر بشیر زاده                              

2-آقای محمد زید قانع