1-   تیم اعتیاد:

اهداف:

1.       بررسی علل گرایش به اعتیاد و پایین آمدن سن گرایش به آن

2.       فراهم سازی بستر ایده پردازی، همفکری و مشارکت مردم برای مداخله در معضلات و آسیب­های اجتماعی مربوط به اعتیاد در منطقه

3.       حساس کردن والدین نسبت به ارتباطات و رفتارهای مشکوک فرزندان جهت پیشگیری از افتادن به دام اعتیاد

4.       طراحی برنامه های پیشگیری از اعتیاد و اجرای آن در گروههای هدف از جمله دانش آموزان

5.       ارزشیابی برنامه های در حال اجرای مرتبط با اعتیاد درمنطقه

6.       ارائه اطلاعات به روز و علمی درباره اعتیاد و آگاه سازی خانواده ها نسبت به مواد مخدر جدید و عوارض آنها

7.      یافتن تجربه های موفق در امر پیشگیری و درمان اعتیاد و اجرای آن در منطقه با تکیه بر توان مردم