اهداف:

  هدف اول نظم و امنیت : (( ایجاد بستری مناسب جهت مشارکت های مردمی و استفاده از توان بالقوه سازمان های مردم نهاد))

1-      تشکیل گروه های سنی داوطلب و افراد ذی نفع در جامعه هدف جهت تولید نظم اجتماعی ، نظام سلامت
2-      ارائه طرح های مشاوره ای در خصوص امنیت اجتماعی توسط مراکز مشاوره بخش خصوصی
3-      برنامه ریزی جهت توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد
4-      شناسایی و ایجاد توانمند سازی سازمان های مردم نهاد فعال در عرصه نظم اجتماعی
هدف دوم تیم نظم و امنیت : (( توسعه و آموزش فرهنگی جهت ارتقاء آگاهی جامعه به منظور حفظ و افزایش امنیت اجتماعی ))
1-      تقویت برنامه های فرهنگی – مذهبی ، بومی در جهت مقابله با فرهنگ ابتذال
2-      اقدام در جهت آموزش همگانی با هدف ارتقاء نظم و سلامت اجتماعی
3-      تقویت هویت شهروندی
4-      ارتقاء مهارت های زندگی
 هدف سوم نظم و امنیت : ساماندهی و هدایت طرح ها و برنامه های پژوهشی مرتبط با حوزه امنیت اجتماعی
1-      احصاء منابع تحقیقات و پژوهشی مرتبط با حوزه نظم اجتماعی
2-      تدوین کتابچه موضوعی نیازمندهای تحقیقاتی در حوزه نظم اجتماعی
3-      ارزیابی امکانات و قابلیت های فرهنگی – فکری بالفعل و بالقوه
4-      جمع آوری اطلا عات پژوهشی مورد نیاز از سازمان های همسوء ، همکار
5-      انجام پروژه های پژوهشی مشترک با سایر نهادهای پژوهشی
6-      تأمین تخصیص بودجه و اعتبارات پژوهشی
1-      جلسه آینده دوشنبه 22/9/89 ساعت 14-12 با موافقت اعضاء تعیین گردید.
2-      دستور کار جلسه آینده ادامه تعیین برنامه راهبردی اهداف تیم امنیت اجتماعی
هدف چهارم تیم امنیت اجتماعی: تبادل آراء بین صاحب نظران و کارشناسان پیرامون حوزه امنیت با رویکر د مسائل اجتماعی
1-      شناسایی توانمندی های مراکز تحقیقاتی در حوزه نظم اجتماعی
2-      همکاری و هماهنگی نظامند از طریق ایجاد نشست های اجتماعی با کارشناسان انتظامی و اجتماعی در جامعه هدف
3-      حساس سازی و اطلاع رسانی به مسئولین در خصوص حفظ ارتقاء نظم و سلامت اجتماعی جهت مشارکت بیشتر
هدف پنجم تیم امنیت اجتماعی :ایجاد بستر مناسب و تعامل بین سازمانهای دولتی مرتبط و تولید و ارتقاء حفظ امنیت و سلامت اجتماعی
1-      تعامل و جلب مشارکت کار گروههای تخصصی موجود در استان
2-      اجرای طرحهای آموزشی و پژوهشی نظم اجتماعی در جهت ارتباط بین سازمانهای دولتی
3-      برگزاری نشست های علمی کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی توسط سازمان های دولتی به منظور تبادل و انتقال اطلاعات در زمینه نظم سلامت و نظم اجتماعی
هدف ششم تیم امنیت اجتماعی : شناسایی و هدف گذاری و توانمند سازی شبکه های اجتماعی
1-      فعالیت های متمرکز برآموزش و آگاه سازی مردم
2-      ایجاد و شناسایی آموزش شبکه های رسمی و غیر رسمی اجتماعی و اصناف
3-      توانمند سازی گروههای سنی
هدف هفتم تیم امنیت اجتماعی : بسط و گستر ش فرآیند پیشگیری اجتماعی در عرصه مسائل اجتماعی
1-      بهبود و ارتقاء سبک زندگی به منظور پیشگیری اجتماعی
2-      آگاه سازی افراد درمورد اثرات آسیب های اجتماعی
3-      کاهش تهدید ات و افزایش فرصت ها.