اهداف:

1.       درگیر کردن مردم، سازمانهای مردم نهاد و ارگانهای فعال در منطقه تحت پوشش با موضوع ازدواج و طلاق بمنظور دستیابی به دیدگاهی جامع نسبت به آن (با تأکید بر ویژگی های فرهنگی مردم منطقه)

2.       بررسی وضعیت ازدواج و طلاق و مسائل مربوط به تحکیم خانواده در منطقه تحت پوشش و عوامل مؤثر بر آن

3.       تعیین علل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بر روند عدم تشکیل خانواده و ازدواج جوانان

4.       شناسایی خانواده های دچار مشکل و زوج های در معرض طلاق در منطقه تحت پوشش و تدوین برنامه های مداخله ای و آموزشی برای آنان

5.      همفکری و همکاری با تیم­های مهارتهای زندگی و آموزشی فرهنگی در جهت تأثیرگذاری مثبت بر وضعیت ازدواج و طلاق در منطقه تحت پوشش