اهداف:

1.       بررسی آفات و موانع ارتقاء فرهنگی جامعه

2.       ارتقاء سطح فرهنگی اجتماع از طریق اجرای برنامه های مختلف فرهنگی

3.       پژوهش در حیطه مشکلات فرهنگی منطقه و راهکارهای ممکن

4.       بسترسازی جهت شناسایی مشکلات فرهنگی توسط مردم و طراحی اقدامات مداخله ای از سوی خود آنان

5.       پژوهش در حیطه مشکلات آموزشی در دانش آموزان مقاطع مختلف از جمله عدم علاقه به تحصیل ، پایین آمدن سطح آموزش در مدارس

6.       همکاری با آموزش و پرورش جهت اجرای پژوهش های مشترک

7.       استفاده از توان حوزه محترم علمیه کرمانشاه جهت طراحی و اجرای برنامه های فرهنگی در منطقه، با تکیه بر معارف غنی اسلامی