اهداف:

1-     اجرای برنامه های آموزشی مهارت های زندگی جهت گروههای مختلف سنی، جنسی و قشرهای مختلف جامعه

2-      آموزش مهارتهای: خودآگاهی، همدلی، تفکر خلاق ونوآوری و خلاقیت بومی، حل مسئله، ارتباط، روابط بین فردی، مقابله با هیجانات، مقابله با استرس، تصمیم گیری، تفکر انتقادی و ارتقاء فرهنگ برخورد والدین با فرزندان بر حسب نیاز گروههای هدف موجود در منطقه تحت پوشش