اهداف:

1.       طراحی برنامه های مناسب با فرهنگ منطقه جهت ترویج الگوی سالم غذایی

2.       بررسی بهبود کیفیت نان درنانوایی­ها

3.       پژوهش در جهت شناسایی غذاهای سالم محلی و معرفی آنها به مردم

4.       پژوهش در حیطه الگوهای غذایی مردم منطقه

5.       استفاده از توان نیروهای مردمی همکار برای تأثیر گذاری بر انتخاب های تغذیه ای مردم