اهداف:

1.       بررسی وضعیت مکانهای آموزشی و ورزشی در راستای استانداردسازی بهداشتی آنها

2.       طراحی پروژه های پژوهشی به منظور شناسایی عوامل کم تحرکی افراد و زمینه های ترویج ورزش

3.       تلاش در جهت ترویج فرهنگ ورزش در بین اقشار مختلف جامعه شامل زنان ، سالمندان و کودکان

4.       همکاری و همفکری با مردم برای شناسایی نقاط قوت موجود در منطقه در جهت تشویق تحرک و فعالیت منظم بدنی