شهرام سعیدی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات

saeidi

 

علیرضا زنگنه

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات

zangeneh

 

علی زکی یی

دانشجوی دکترای روانشناسی

همکار پژوهشی مرکز تحقیقات

سوابق علمی دکتر زکی یی سوابق علمی دکتر زکی یی

 
Zakiei