دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مقالات منتشر شده مرکز