اهداف:

1.     توانمند سازی جامعه برای برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با سلامت

2.     مشارکت دادن مردم برای ارتقاء سطح سلامت

3.     اقدام جهت ایجاد ارتباط بین جامعه، دانشگاه ودیگرسازمان ها

4.     توسعه و بکارگیری دانش موجود در زمینه توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

5.     انعکاس گزارش پژوهش های انجام یافته به سایر ارگانها و کوشش در جلب همکاری آنها

6.     بکارگیری توانمندی های محققین و تشویق آنان در زمینه انجام پژوهش های توسعه اجتماعی

7.     انجام پژوهش های نیازسنجی و مداخله ای در جهت توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

8.     جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی طرح ها و مقالات مرتبط با عنوان مرکز

9.     همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

10. انجام پژوهش های کاربردی و اپیدمیولوژیک جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و انجام پژوهش هایی در  زمینه شناخت و سنجش عوامل خطر، بیماری، ناتوانی و مرگ

11. تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مطالعات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت