کتاب 1

عنوان کتاب: مراقبتهای پرستاری در کاردیولوژی مداخله ای

نویسنده: دکتر رستم جلالی، مریم میرزایی، الهام سپهوند

ویرایش: هنگامه عبدپور

سال چاپ: 1392


کتابهای نودودو3

کتاب 2

عنوان کتاب: آشنایی با کامپیوتر (برای رشته های علوم پزشکی)

نویسنده: دکتر منصور رضایی، دکتر سیروس جلیلی، مهندس ژاله علیمرادی، دکتر دایم روشنی

سال چاپ: 1392


کتابهای نودودو1

کتاب 3

عنوان کتاب: مبانی و اصول مدیریت در مراکز آموزشی درمانی

نویسندگان: دکتر یحیی صفری، محمود فخری

سال چاپ: 1392


کتاب 92