موافقت نامه اصولی

 

 قطعی1

موافقت نامه قطعی

کسب موافقت قطعی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت پژوهشکده سلامت

کسب موافقت قطعی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت پژوهشکده سلامت

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و با استناد رای صادره در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مورخ 99/8/11 با تاسیس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه موافقت قطعی بعمل آمد.

لازم به ذکر است که همزمان با موافقت بعمل آمده با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی بر اساس ارزیابی های صورت گرفته و با استناد رای صادره در دویست و هفتاد و نهمین جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، مورخ 99/8/11 با تاسیس مرکز تحقیقات اختلالات خواب در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه موافقت قطعی بعمل آمد.

  اصولی