کارگاه های روش تحقیق مقدماتی 5 روزه

محور سخنرانی : مباحث انتخاب موضوع – بیان مسئله – بررسی متون- اهداف سوالات و فرضیات – متغیرهای پژوهشی – انواع مطالعات و روش های جمع آوری

شرکت کنندگان کارگاه:نیروهای داوطلب مردمی-  نمایندگان 24 بلوک منطقه تحت پوشش و شورای معتمدین محل

هماهنگ کننده کارگاه :شکوه الزمان مظاهری

لیست این کارگاههای آموزشی که طی سالهای 1385 تا 1389 برگزار شده در زیر آمده است:

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

سال برگزاری: 1385

سخنرانان : دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی- دکتر ثریا سیابانی

مورخ : 25/2/85 لغایت 29/3/ 85 

تعداد شرکت کنندگان : 22 نفر

مدیر اجرایی: دکتر علی عزیزی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

سال برگزاری: 1386

سخنرانان: دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی

مورخ:  3/9/86 لغایت 7/9/86

تعداد شرکت کنندگان: 23 نفر

 مدیر اجرایی: دکتر علی عزیزی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

سال برگزاری: 1386

سخنرانان: دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی

مورخ: 25/11/86 لغایت 29/11/86  

تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر

 مدیر اجرایی: دکتر علی عزیزی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

سال برگزاری: 1388

سخنرانان: دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی- خانم شکوه الزمان مظاهری

مورخ: 9/8/88 لغایت 13/8/88

تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر   

مدیر اجرایی: دکتر علی عزیزی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی

سال برگزاری: 1389

سخنرانان: دکتر علی الماسی – آقای سید رامین قاسمی

مورخ: 18/10/89 لغایت 22/10/89

تعداد شرکت کنندگان: 15 نفر

مدیر اجرایی: دکتر سهیلا رشادت