اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

1. سبک زندگی، توانمندسازی اجتماعی و ارتقاء سلامت

- بررسی کیفیت زندگی گروه های مختلف در سطح استان

 -بررسی سبک زندگی سالم در گروه های مختلف جمعیت در سطح استان

-بررسی نحوه تأثیر گذاری تبلیغات رسانه ها بر سلامت

-مطالعه در حیطه مصرف بی رویه  دارو و خود درمانی

-بررسی وضعیت شاخص های سلامت پرسنل سیستم های بهداشتی درمانی

-ارائه الگوهای مناسب برای ارتقاء شیوه های زندگی سالم با تأکید بر گروه های آسیب پذیر

-بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت در جوانان، زنان وسالمندان

-بررسی وضعیت تغذیه و شاخص های آنتروپومتریک در گروه های مختلف جامعه و عوامل مؤثر بر آن

 -بررسی وضعیت فعالیت فیزیکی در گروه های مختلف جامعه و تعیین کننده های اجتماعی آن

-بررسی وضعیت سلامت معنوی در گروه های مختلف جامعه

-بررسی کنترل خشم در جوانان و نوجوانان در استان و تقویت مهارتهای زندگی

-مطالعات در حوزه سلامت سالمندان و روند پژوهی سالمندی در استان و ایران

-بررسی برنامه های توانمند سازی زنان و دختران روستایی با تأکید بر مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک

2. بهداشت عمومی، آموزش بهداشت، و توزیع فضایی بیماریها

-همه گیر شناسی، پیشگیری و عوامل اجتماعی مرتبط با ایدز

-تحلیل توزیع فضایی مرگ و میر ناشی از بیماریها

- بررسی الگوی فضایی بیماریهای کودکان در استان کرمانشاه

-کاربرد GIS در مدیریت بیماریها و مدیریت منابع بیمارستان

-پژوهش در زمینه بیماری های قلب و عروق و Trend بیماری در استان

-بررسی وضعیت بهداشت دهان و دندان در جامعه و عوامل مؤثر بر آن

-بررسی شیوع، نحوه انتشار و روند پیگیری بیماریها در دوره های زمانی خاص

-طراحی و بهبود سیستم های مراقبت بیماری ها و تعیین گروه ها و افراد د رمعرض خطر

-مطالعه نقش آموزش بهداشت بر کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر

-پؤوهش های تحلیلی و مداخله ای در زمینه علل و عوامل مؤثر بر حوادث ترافیکی و ارائه راهبردهای مناسب در جهت کاهش آن

- بررسی میزان سواد سلامت و خود مراقبتی در گروه های مختلف جامعه

-اپیدمیولوژی؛ علت شناسی، و راهکارهای پیشگیری و کنترل حوادث عمدی و غیر عمدی در استان

3. سرمایه اجتماعی، حمایت اجتماعی، و آسیبهای اجتماعی

-ارزیابی سلامت روان شهری، و مناطق حاشیه ای و تعیین کننده های اجتماعی آن

-مطالعات مرتبط با اعتماد ا جنماعی و فرهنگ شهروندی و تعاملات آن با سلامت اجتماعی

-مطالعات جمعیتی و پویایی آن و مطالعات مرتبط با تنظیم خانواده

-مطالعه در حیطه سرمایه اجتماعی و راهکارهای ارتقای سطوح سرمایه اجتماعی در استان و ایران

-بررسی وضعیت فقر در کرمانشاه و عوامل موثر بر آن

-مطالعات در حوزه خود اشتغالی  و بهبود سلامت

-پژوهش در زمینه انواع خشونت و عوامل موثر بر آن در جامعه

-اپیدمیولوژی، اتیولوژی و کنترل رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان با تاکید بر آموزش

-پژوهشهای تحلیلی و مداخله ای در زمینه سوء مصرف مواد (مخدر و روان گردان ها)

-وضعیت استفاده از بازی های رایانه ای، نرم افزارها و شبکه های اجتماعی و تکنولوژی های نوین ارتباطی در کودکان، نوجوانان و جوانان و ارتباط آن با سلامت

-تعیین عوامل زمینه ساز و محافظتی در ایجاد معضلات اجتماعی مانند مهاجرت و حاشیه نشینی و ...

-پژوهش های کیفی، تحلیلی و مداخله ای در زمینه رفتارهای خودکشی و عوامل زمینه ساز

- بررسی وضعیت آسیب های اجتماعی( همسر آزاری، فرزند آزاری، سالمند آزاری، استعمال دخانیات و قلیان، طلاق، روسپیگری و ...) و مداخلات جهت کاهش آنها

- مطالعات کیفی، مقطعی و مداخله ای در خصوص استعمال دخانیات بویژه مصرف قلیان

-ارزیابی ناثیر به کارگیری تئوری ها و الگوهای آموزش بهداشت و استراتژی های ارتقاء سلامت بر کاهش آسیب های اجتماعی

4. عدالت/ نابرابری در سلامت

-پیش بینی وقایع بهداشتی با استفاده از شیو ه های مدلسازی

-مطالعات مرتبط با نابرابری در سلامت

-مطالعات مرتبط با عدالت در سلامت

- اقتصاد در نظام خدمات سلامت

-سهم مردم از هزینه های سلامت

- بررسی میزان دسترسی به خدمات سلامت و مکان یابی تسهیلات و مراکز ارائه خدمات بهداشتی درمانی

5. سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

-ارائه مدل مناسب برای ارتقائ مشارکت های مردمی

- ارائه مدل مناسب برای ارتقاء همکاری های بین بخشی

-امکان سنجی ارتقاء جایگاه سازمان های مردم نهاد ( NGOها) و سازمان های دولتی در ارتقاء سلامت جامعه

- بررسی نقش خیرین در ارتقاء سلامت جامعه و راهکارهای افزایش مشارکت خیرین سلامت