دکتر الماسی 2

ریاست مرکز تحقیقات: پروفسور علی الماسی

Ph.D بهداشت محیط

استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو تمام وقت و مؤسس مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

پست الکترونیکی: 
alialmasi@yahoo.com or aalmasi@kums.ac.ir

دکتر الماسی 1  cv دکتر الماسی

Ali Almasi

Professor of Environmental Engineering, Public Health School, Social Development and Health Promotion Research Center, Kermanshah University of Medical Science Kermanshah Iran,

E-mail: alialmasi@yahoo.com or aalmasi@kums.ac.ir

Mobile No.:+989181317314

دکتر الماسی 1 cv