دکتر روناک نیک بزم: دانشجوی دکتری تخصصی علوم تغذیه

پست الکترونیک:

Ronak.Nikbazm@gmail.com

 

آدرس محل خدمت: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله.

  شماره تماس 08338220290

دکتر احترام ابراهیمی: دکتری تخصصی روان شناسی سلامت

پست الکترونیک:

ebrahimi.eh3@gmail.com

آدرس محل خدمت: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله.

  شماره تماس 08338220290

نوید پرویزی : کارشناس ارشد مدیریت رسانه

 

 NavidParvizi

 

آدرس محل خدمت: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله.

  شماره تماس 08338220290