سید رامین قاسمی

کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: اول دیماه 1388

سوابق علمی ـ اجرایی سید رامین قاسمی سوابق علمی ـ اجرایی سید رامین قاسمی

قاسمی

 

نادر رجبی گیلان

کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: 3 دی ماه 1390

رجبی

عکس مهدی خزلی

دکتر مهدی خزلی

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت