سید رامین قاسمی

 

 

کارشناس ارشد رفاه اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: اول دیماه 1388

لینک گوگل اسکالر:

 

https://scholar.google.com/citations?user=TCr2pOsAAAAJ&hl=en

لینک اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55515009400

نادر رجبی گیلان


کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: 3 دی ماه 1390

رجبی

لینک google scholar:

https://scholar.google.com/citations?user=6vi6PcUAAAAJ&hl=en

لینک اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56399367000

دکتر مهدی خزلی

 

 

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

 

عکس مهدی خزلی

لینک گوگل اسکالر:

https://scholar.google.com/citations?user=kc2gqiUAAAAJ&hl=en

لینک اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192816879