رسالت مرکز

 بر اساس تحقیقات و به منظور توسعه سلامت جامعه، مرکزی پژوهشی و مردمی که متشکل از پژوهشگران و دانشگاهیان و نمایندگان جامعه مبتنی برجمعیتی تعریف شده که با اهداف تحقیق در فرایند حفظ و تأمین ارتقاء سلامت جامعه توسعه اجتماعی تشکیل شده است .فلسفه وجودی این مرکز شناسایی موانع سلامت نظیر (فقر، جهل، نابسامانی های زیست محیطی و دیگر آسیب‌های اجتماعی و ارائه راه‌کارهای تعمیم سلامت از طریق پژوهش‌های کاربردی می باشد. این مرکز در جهت تقویت بنیه علمی و پژوهشی و توانمندسازی در سطوح مختلف جامعه (دانشگاه، سازمان‌ها و مردم) فعالیت نموده و زیرساخت و محور اصلی این مرکز در راستای توسعه پایدار است.