دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / سایر دستاوردها / عقد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی

همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی

مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقا سلامت در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت خود و عمل به برنامه استراتژیک خود و برای گسترش همکاری های خود و ایجاد هم افزایی در امر پژوهش برای ارتقای سلامت با مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی در سطح کشور تفاهم نامه همکاری منعقد می نماید.

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی  و ارتقای سلامت با مراکز و نهادهای زیر تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

1- تفاهم نامه همکاری های علمی تحقیقاتی با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

2- تفاهم نامه با مرکزتخصصی سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه

3- تفاهم نامه همکاری با فرمانداری کرمانشاه

4-تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با گروه های مختلف پرستاری جهت ارتقای کیفی دوره کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

5-تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی با گروه مامایی  جهت ارتقای کیفی دوره کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری و مامایی کرمانشاه

6-تفاهم نامه همکاری پژوهشی با مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

7-تفاهم نامه علمی پژوهشی با گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت کرمانشاه در جهت مشارکت و ارتقای کیفی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری آن گروه محترم

8-تفاهم نامه علمی پژوهشی با کمیته دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

9-تفاهم نامه علمی پژوهشی با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی کرمانشاه

10-تفاهم نامه مشترک با مجمع خیرین سلامت کرمانشاه 

11-تفاهم نامه علمی پژوهشی با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی همدان

12-تفاهم نامه مشترک با مرکز تحقیقات بهداشت کار دانشگاه علوم پزشکی ایران

13-تفاهم نامه علمی پژوهشی با واحد توسعه تحقیقات م.آ.د فارابی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه »