همکاری با سایر مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی

مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقا سلامت در راستای دستیابی به اهداف بلندمدت خود و عمل به برنامه استراتژیک خود و برای گسترش همکاری های خود و ایجاد هم افزایی در امر پژوهش برای ارتقای سلامت با مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی در سطح کشور تفاهم نامه همکاری منعقد می نماید.

مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی  و ارتقای سلامت با مراکز و نهادهای زیر تفاهم نامه همکاری منعقد کرده است.

1- تفاهم نامه همکاری های علمی تحقیقاتی با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقا سلامت دانشگاه علوم پزشکی کردستانتفاهم نامه با کارگروه

2- تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه

3- تفاهم نامه همکاری با فرمانداری کرمانشاه