کارگاه 3 روزه نیاز سنجی

محور سخنرانانی: شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش – نحوه ارتباط با دیگران- تشکیل اجتماعات محلی

شرکت کنندگان : نمایندگان 24 بلوک – شورای معتمدین محل

مدرسین : دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی

مدیر اجرایی : دکتر علی عزیزی

هماهنگ کننده برگزاری کارگاه : خانم شکوه الزمان مظاهری

 

سال 1385

سخنرانان: دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی

دوره اول مورخ:  16/11/85 لغایت 18/11/85

تعداد شرکت کنندگان : 22 نفر

دوره دوم مورخ: 8/12/85لغایت 10/12/85 

تعداد شرکت کنندگان : 18 نفر

 

سال 1386

سخنرانان: دکتر علی عزیزی – دکتر علی الماسی – دکتر منصور رضایی

دوره اول مورخ:  5/2/86 لغایت 7/2/86

تعداد شرکت کنندگان : 15 نفر

دوره دوم مورخ: 24/2/86 لغایت 26/2/86  

 تعداد شرکت کنندگان : 17 نفر