معاون پژوهشی مرکز

دکتر یحیی سلیمی: استاد یار اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه                                                                                    

salimiyahya@yahoo.com

د سلیمی

آدرس:

1. دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، گروه اپیدمیولوژی

2. مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله شماره تماس 08338220290

 

معاون اجرایی مرکز
نادر رجبی گیلان: کارشناس ارشد پژوهش اجتماعی 

Rajabi_nader@yahoo.com

رجبی

آدرس محل خدمت
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله شماره تماس 08338220290