مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

معاون پژوهشی مرکز

 

 دکتر مهدی خزلی: دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، استادیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 

آدرس محل خدمت:
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله،  شماره تماس 08338220290

 پست الکترونیک:

    khezelimehdi@yahoo.com 

لینک گوگل اسکالر:

https://scholar.google.com/citations?user=kc2gqiUAAAAJ&hl=en

لینک اسکوپوس

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192816879

 

معاون اجرایی مرکز

 دکتر روناک نیک بزم

 

پست الکترونیک:

 

آدرس محل خدمت: مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، سه راه 22 بهمن، کوچه یکم مخلوق پور، بن بست لاله.

  شماره تماس 08338220290