نقشه سایت

صفحه اصلی

فرم ها و دستورالعملها

معرفی مرکز

وضعیت اصولی و قطعی

تاریخچه

اهداف

چشم انداز

رسالت مرکز

اساسنامه

برنامه راهبردی مرکز

چارت سازمانی

روند ارزشیابی سالانه

اولویت های پژوهشی

اولویت های مرکز

اولویت های SDHوزارتخانه

ریاست مرکز

معاونین

مقالات منتشر شده مرکز

مقالات سال 2021

مقالات سال 2020

مقالات سال 2019

مقالات سال 1396 و 1397

مقالات سال 1395

مقالات سال 1394

مقالات سال 1393

مقالات سال 1392

مقالات سال 1391

اعضای مرکز

اعضای هیات موسس

اعضای هیات علمی مرکز

اعضای غیر هیات علمی

همکاران پژوهشی

طرحهای پژوهشی

طرحهای پژوهشی سال 1390

طرحهای پژوهشی سال 1391

طرحهای پژوهشی سال 1392

طرحهای پژوهشی سال 1393

طرحهای پژوهشی سال 1394

طرحهای پژوهشی سال 1395

طرحهای پژوهشی سال1396

طرحهای پژوهشی سال 1397

طرحهای پژوهشی سال 1398

طرحهای پژوهشی سال 1399

کتاب ها

سال1400

سال 1398

سال 1395

سال 1393

سال 1392

سال 1391

سال 1390

سایر دستاوردها

عقد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی

ارجاعات به مقالات مرکز

گاهنامه نسیم سلامت

کارگاههای آموزشی

کارگاههای روش تحقیق

کارگاههای نیازسنجی

کارگاههای کارآفرینی

کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی

گروههای پژوهشی مرکز

گروه پژوهشی ارتقاء سلامت

کمیته ی تحقیقات رفتارهای سلامت

کمیته ی تحقیقات سبک زندگی سالم

گروه پژوهشی توسعه اجتماعی

کمیته تحقیقات عدالت و نابرابری در سلامت

کمیته تحقیقات ,عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

کمیته تحقیقات سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

مستندات کیفی

رهبری

برنامه استراتژیک

اولویت های تحقیقاتی

کارگاه ها

معرفی مرکز

مشارکت

مشارکت داخلی

مشارکت خارجی

ساختار

جذب بودجه

صورتجلسات پژوهشی

تحقیقات

طرحهای منتخب مرکز

مقالات برتر مرکز

لسیت طرح های تحقیقاتی مرکز 1400-1398

لیست مقالات مرکز 2021-2019

اثرگذاری

گیرندگان خدمت

ذینفعان

سیاستگزاران

فعالیت های مرتبط با کووید19

رسانه

فرم مستندات

ارتباط با ما

نقشه سایت

تالار گفتگو