اساسنامه مرکز تحقیقات توسعه ی اجتماعی و ارتقاء سلامت

 

ماده1: درراستای ایجاد نظام تحقیقات سلامت با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی وارتقاء سلامت کرمانشاه که دراین اساسنامه "مرکز" نامیده می شود، تأسیس می گردد.

ماده2: اهداف

1- توانمند سازی جامعه برای برنامه ریزی فعالیت های مرتبط با سلامت

2- مشارکت دادن مردم برای ارتقاء سطح سلامت

3- اقدام جهت ایجاد ارتباط بین جامعه، دانشگاه ودیگرسازمان ها

4- توسعه و بکارگیری دانش موجود در زمینه توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

5- انعکاس گزارش پژوهش های انجام یافته به سایر ارگانها و کوشش در جلب همکاری آنها

6- بکارگیری توانمندی های محققین و تشویق آنان در زمینه انجام پژوهش های توسعه اجتماعی

7- انجام پژوهش های نیازسنجی و مداخله ای در جهت توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

8- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی طرح ها و مقالات مرتبط با عنوان مرکز
9- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی در داخل و خارج کشور با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران
10- انجام پژوهش های کاربردی و اپیدمیولوژیک جهت اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی و انجام پژوهش هایی در

زمینه شناخت و سنجش عوامل خطر، بیماری، ناتوانی و مرگ
11- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه مطالعات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت

ماده3: ارکان مرکز

1- شورای عالی مرکز(کمیته راهبردی)

2- رئیس مرکز

3- شورای پژوهشی مرکز

 

ماده4: اعضای شورای عالی مرکز (کمیته راهبردی)

1- ریاست دانشگاه

2- معاونین بهداشتی، درمانی، پژوهشی و پشتیبانی

3- گروه های علمی(تغذیه، پزشکی اجتماعی، بهداشت محیط، اپید میولوژی، داخلی، جراحی، اطفال، عفونی، زنان، مامایی، روانپزشکی و پرستاری)

4- سایربخش ها(آموزش و پرورش، تربیت بدنی، صدا وسیما، شهرداری، نیروی انتظامی، بهزیستی ) ازهربخش یک نماینده

5- نمایندگان مردم (زنان، جوانان، سالمندان) از هر گروه یک نماینده

6- نمایندگان بخش خصوصی(پزشکان، اصناف) و سازمان های غیر دولتی

 

ماده 5: وظایف شورای عالی مرکز (کمیته راهبردی) 

1- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز

2- تأیید طرح های مشترک با سایردانشگاه ها و مؤسسات آموزشی پژوهشی داخل و خارج کشور و سازمان های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه

3- بررسی و تصویب برگزاری کنگره ها و سمینارها و گزارش سالانه فعالیت های مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورای عالی و دستورالعمل های اجرایی مرکز

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

 

ماده6: اعضای مرکز و وظایف آنان

1- رئیس مرکز: به پیشنهاد شورای عالی مرکز (کمیته راهبردی) و حکم رئیس دانشگاه، هرچهار سال یکبارمنصوب و انتخاب مجدد او بلامانع است. وی رئیس شورای پژوهشی و مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی مرکز می باشد.

2- معاون پژوهشی مرکز: به پیشنهاد رئیس مرکز و تصویب شورای عالی مرکز و حکم معاونت پژوهشی دانشگاه منصوب و مسئول هماهنگی و نظارت بر امور تحقیقات گروه های پژوهشی می باشد.

3- رئیس گروه های پژوهشی: با پیشنهاد معاون پژوهشی، تأیید رئیس مرکز و تصویب شورای عالی مرکز و ابلاغ معاونت پژوهشی دانشگاه منصوب می گردد.

 

ماده7: اعضای شورای پژوهشی مرکز

الف) 5 نفرازاعضاء هیأت علمی دانشگاه که دارای شرایط زیر باشند:

       - حداقل در 1 طرح تحقیقاتی مورد تأیید، مرتبط با زمینه فعالیت های مرکز مورد درخواست همکاری داشته و حداقل در یک طرح تحقیقاتی مجری باشد.

       - حداقل 3 مقاله تحقیقاتی در مجلات معتبرعلمی ـ پژوهشی در زمینه مرتبط با فعالیت های مرکز منتشر نموده و حداقل در یکی از آنها نویسنده اول بوده و یکی ازآنها در مجلات معتبرخارجی چاپ شده باشد. لازم به ذکر است که اعضای هیأت علمی باید حداقل 8 مقاله مختلف ارائه بدهند.

ب) 2 نفر از مدیران اجرایی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

ج) 2 نفر از سایر سازمان های ذینفع و 3 نفر از نمایندگان مردم با انتخاب شورای عالی مرکزکه دارای شرایط زیرباشند: 

        - حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند.

        - حداقل در یک طرح تحقیقاتی که درعرصه انجام شده است و مورد تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت باشد، همکاری داشته باشند.

  تبصره: طرح های مربوط به نمایندگان مردم و سایرسازمان ها سه طرح متفاوت باشد.

         - عضو شورای عالی مرکز(کمیته راهبردی) باشند.

ماده 8: وظایف شورای پژوهشی

1- بررسی و تصویب طرح های پیشنهادی وگزارش نهایی آنها

2- نظارت بر اجرای طرح های پژوهشی

3- پیشنهاد و اجرای کنگره ها و سمینارهای مرتبط با فعالیت های مرکز

4- تهیه و انتشار نشریه علمی ـ پژوهشی مرتبط با اهداف مرکز

5- تعیین و پیشنهاد اولویت های تحقیقاتی

6- بررسی و پیشنهاد ارزشگذاری پژوهش ها و تقدیر از پژوهشگران نمونه

 

ماده9: منابع مالی مرکز

1- اعتبارات دولتی

2- کمک و هدایای اشخاص حقوقی و سایرسازمان ها

3- درآمدهای حاصله ازخدمات مرکزطبق ضوابط قانونی

4- جلب بودجه ازطریق سازمان های بین المللی