دکتر علی الماسی

رسانه جدید

 

 

PhD بهداشت محیط

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Almasi

سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی

سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی


  


دکتر سهیلا رشادت

رسانه جدید

 

دکتر سهیلا رشادت

متخصص بیماری های کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس تمام وقت

لینک علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Sohyla_Reshadat

دکتر منصور رضایی

رسانه جدید

 

PhD آمار حیاتی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mansour_Rezaei

سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی

 

دکتر علی عزیزی

رسانه جدید


متخصص پزشکی اجتماعی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Azizi

سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی

دکتر علیرضا خاتونی

رسانه جدید

 

PhD آموزش پرستاری

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Khatony


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی


دکتر مسلم صوفی

رسانه جدید

 

دکتر مسلم صوفی

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیمه وقت

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Moslem_Sofi

دکتر یحیی سلیمی

دکتر سلیمی

 

دکتر یحیی سلیمی 

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیمه وقت 

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Yahya_Salimi

دکتر فرزاد جلیلیان

دکتر جلیلیان

 

دکتر فرزاد جلیلیان

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیمه وقت

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Farzad_Jalilian

دکتر مهدی میرزایی علویجه

دکتر علویجه

 

دکترمهدی میرزایی علویجه

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیمه وقت

لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Mirzaeialavijeh