دکتر علی الماسی

PhD بهداشت محیط

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکزسوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی


رسانه جدید  

دکتر سهیلا رشادت

متخصص بیماری های کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس تمام وقت

دکتر منصور رضایی

PhD آمار حیاتی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی


دکتر رضایی

دکتر علی عزیزی

متخصص پزشکی اجتماعی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

دکتر عزیزی

دکتر علیرضا خاتونی

PhD آموزش پرستاری

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی


دکتر خاتونی

دکتر مسلم صوفی

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیمه وقت 

عکس

دکتر یحیی سلیمی 

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیمه وقت 

دکتر فرزاد جلیلیان

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیه وقت

دکترمهدی میرزایی علویجه

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو هیات موسس نیه وقت