دکتر علی عزیزی

متخصص پزشکی اجتماعی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز

دکتر عزیزی

دکتر علی الماسی

PhD بهداشت محیط

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکزسوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی


دکتر الماسی

دکتر منصور رضایی

PhD آمار حیاتی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو نیمه وقت و عضو هیأت مؤسس مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از ابتدای تأسیس مرکز


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی

دکتر رضایی

دکتر رستم جلالی

PhD آموزش پرستاری

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات

تاریخ عضویت: از 30 دی ماه 1392


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر جلالی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر جلالی

دکتر جلالی

دکتر علیرضا خاتونی

PhD آموزش پرستاری

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

عضو تمام وقت و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی


دکتر خاتونی