طرحهای مصوب سال 1394

1.      اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به بیماری ام اس شهر کرمانشاه

2.      بررسی پیشایندهای روانی کنترل عوامل خطرآفرین بیماریهای قلبی در بین مردم کرمانشاه

3.      تعیین وضعیت انزوای اجتماعی و مشکلات بین فردی دردانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه و ارتباط آن با استفاده از تکنولوژی‌های رسانه‌ای و ارتباطی جدید

4.      بررسی وضعیت کیفیت خواب و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در کارگران واحدهای صنعتی شهر کرمانشاه، مراجعه‌کننده به واحد طب کار شهر کرمانشاه

5.      ارزیابی میزان محافظت مالی از بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1393: بررسی  اثربخشی برنامه تحول نظام سلامت

6.      ارزیابی پاسخگویی نظام سلامت:مطالعه پیمایشی خانواری درشهر کرمانشاه در سال 1393

7.      بررسی سطح مشارکت ورزشی  و کیفیت زندگی سالمندان شهر کرمانشاه و ارتباط آن با برخی متغیرهای اقتصادی- اجتماعی و جمعیت شناختی

8.      مرور نظام مند تفاوتهای اجتماعی - اقتصادی در حوادث ترافیکی

9.      مشارکت اجتماعی در سلامت: شناسایی عوامل روانشناختی و اجتماعی مرتبط با آن در مردم شهر کرمانشاه

10.  بررسی اعتماد اجتماعی، فرهنگ شهروندی و نقش آن در تبیین سلامت روانی در ساکنان کلانشهر کرمانشاه

11.  بررسی دسترسی جغرافیایی و پوشش فضایی مراکز درمانی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) درمناطق شهری و روستایی استان کرمانشاه

12.  سنجش شاخصهای ملی مدون شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدالت در محیط فیزیکی و زیرساخت‌ها

13.  مقایسه توزیع تیپهای شخصیتی انیاگرام در میان بیماران قلبی و افراد فاقد بیماری قلبی

14.  بررسی عملکرد جنسی و رضایت جنسی در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر کرمانشاه