مقایسه نتایج ارزشیابی مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت طی پنجسال اخیر (1393-1389)

Table.arzeshyabi

 

روند کسب امتیاز مرکز طی پنج سال اخیر (1393-1389)


Emtiaz.Kham
 
  

 روند نمره Z مرکز طی پنج سال اخیر (1393-1389)


NomrehZ