طرحهای مصوب سال 1393

1.       بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی با استرس شغلی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

2.       رابطه سرمایه اجتماعی با خطر پذیری در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه در سال 1393

3.       نقش استرس ادراک شده، آلکسی­تیمیا و اختلال های روانی درپیش بینی سوء مصرف مواد آرام بخش در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

4.       بررسی کیفیت زندگی دوران یائسگی و برخی عوامل موثر بر آن در زنان 40 تا 60 ساله شهر کرمانشاه در سال 1393

5.       برآورد میزان پرداخت های مستقیم از جیب خانوار در بهره مندی از خدمات سلامت: عوامل تعیین کننده و بارمالی ناشی از آن در شهر کرمانشاه در سال 93

6.       اثربخشی تمثیل درمانگری در بازسازی شناختی معتادین تحت درمان با بوپرنورفین

7.       سنجش فقر شهری و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در سکونتگاه‌های غیر‌رسمی شهر کرمانشاه

8.       بررسی وضعیت (اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و کالبدی) مناطق اسکان غیررسمی و سبک زندگی ساکنان این محلات در کلان‌شهر کرمانشاه

9.       امکان سنجی اجرای سیاست­های افزایش موالید کشور با تأکید بر وضعیت اقتصادی-اجتماعی در سطح شهر کرمانشاه (یک مطالعه بوم شناختی