کارگاه آموزش مهارت های زندگی

تاریخ برگزاری: 10/9/89 لغایت 12/9/89

محور سخنرانی: خود آگاهی- رویکرد ارتباطی- هیجان – استرس

مدرسین :  دکتر محمد هادی نجفی - دکتر علی اکبرده حقی – خانم لیلا جباری     

فراگیران: پرسنل دانشگاه علوم پزشکی

مدیر اجرایی: دکتر سهیلا رشادت

هماهنگ کننده برگزاری کارگاه: خانم شکوه الزمان مظاهری  

تعداد شرکت کنندگان: .....نفر