دکتر مهدی خزلی

 

رسانه جدید

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

استادیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

لینک گوگل اسکالر:

https://scholar.google.com/citations?user=kc2gqiUAAAAJ&hl=en

لینک اسکوپوس:

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192816879

   

 

 

دکتر مسلم صوفی

رسانه جدید


دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

استادیار پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

   لینک سامانه علم سنجی:

https://isid.research.ac.ir/Moslem_Sofi