دکتر علی الماسی

PhD بهداشت محیط

استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 


سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر الماسی


رسانه جدید  

دکتر سهیلا رشادت

متخصص بیماری های کودکان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر مسلم صوفی

دکترای تخصصی اقتصاد سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عکس

دکتر منصور رضایی

PhD آمار حیاتی

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر رضایی


دکتر رضایی

دکتر علی عزیزی

متخصص پزشکی اجتماعی

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی سوابق علمی اجرایی دکتر عزیزی
 

دکتر عزیزی

دکتر علیرضا خاتونی

PhD آموزش پرستاری

دانشیاردانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی سوابق علمی ـ اجرایی دکتر خاتونی


دکتر خاتونی

دکتر یحیی سلیمی 

دکترای تخصصی اپیدمیولوژی 

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر فرزاد جلیلیان

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکترمهدی میرزایی علویجه

دکترای تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه