صفحه اصلی

معرفی مرکز

تاریخچه

اهداف

چشم انداز

رسالت مرکز

اساسنامه

برنامه راهبردی مرکز

روند ارزشیابی سالانه

 

ریاست مرکز

اعضای مرکز

اعضای هیات موسس

اعضای هیات علمی مرکز

اعضای غیر هیات علمی

همکاران پژوهشی

 

مقالات منتشر شده مرکز

مقالات سال 1396 و 1397

مقالات سال 1395

مقالات سال 1394

مقالات سال 1393

مقالات سال 1392

مقالات سال 1391

 

اولویت های پژوهشی مرکز

طرحهای پژوهشی مرکز

طرحهای پژوهشی سال 1397

طرحهای پژوهشی سال 1395

طرحهای پژوهشی سال 1394

طرحهای پژوهشی سال 1393

طرحهای پژوهشی سال 1392

طرحهای پژوهشی سال 1391

طرحهای پژوهشی سال 1390

 

کتاب ها

سال 1395

سال 1393

سال 1392

سال 1391

سال 1390

 

سایر دستاوردها

عقد تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی، نهادها و سازمانهای دولتی

ارجاعات به مقالات مرکز

گاهنامه نسیم سلامت

کارگاههای آموزشی

کارگاههای روش تحقیق

کارگاههای نیازسنجی

کارگاههای کارآفرینی

کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی

 

گروه های پژوهشی مرکز

گروه پژوهشی ارتقاء سلامت

کمیته ی تحقیقات رفتارهای سلامت

کمیته ی تحقیقات سبک زندگی سالم

گروه پژوهشی توسعه اجتماعی

کمیته تحقیقات عدالت و نابرابری در سلامت

کمیته تحقیقات ,عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

کمیته تحقیقات سلامت مبتنی بر مشارکت جامعه

ارتباط با ما

اخبار مرکز

نقشه سایت