دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / فرم ها و دستورالعملها

دستور العمل ها

شیوه نامه ی جذب هیات علمی پژوهشی دانشگاه جهت مراکز تحقیقاتی


مقدمه

با توجه به رسالت دانشگاه در خصوص پیشبرد اهداف عالی نظام و در راستای توسعه ی تحقیقات و فناوری در دانشگاه، این شیوه نامه به منظور
جذب اعضای هیات علمی پژوهشی توانمند جهت مراکز تحقیقاتی مصوب تدوین گردیده است

اهداف:
1-افزایش تعداد اعضای هیات علمی پژوهشی به نسبت کل اعضای هیات علمی دانشگاه
2-افزایش سطح کیفی تولیدات علمی و پژوهشی مراکز
3-افزایش تعاملات علمی و پژوهشی مراکز تحقیقاتی با سایر مراکز متناظر داخلی و بین المللی
4-توسعه اهداف دانشگاه در راستای حرکت بسوی دانشگاههای نسل سوم
تعاریف:
1-عضو هیات علمی پژوهشی: اعضای هیات علمی شاغل در مراکز تحقیقاتی که دارای رزومه ی علمی و پژوهشی برجسته ای
میباشند.
2-مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه: مراکزی که دارای مجوز اصولی یا قطعی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی باشند.
3-متقاضیان: افرادی که دارای شرایط مندرج در بخش دوم این شیوه نامه باشند.

بخش اول: نوع جذب و بکارگیری
1-جذب هیات علمی پژوهشی به منظور گذرانیدن ضریب Kو انجام تعهدات
2-جذب هیات علمی پژوهشی در قالب فراخوانهای دانشگاهی و کشوری
تبصره: شرکت در فراخوان ها منوط به رعایت قوانین و مقررات هیات اجرایی جذب دانشگاه است.

بخش دوم: شرایط متقاضیان

1- شرایط متقاضیانی که دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی/آموزشی و متخصص علوم بالینی هستند
آن دسته از افرادی متقاضی در صورت تامین انتظارات مشروحه ذیل می توانند بعنوان عضو هیات علمی پژوهشی به مدت دو سال در مراکز بکارگیری شوند تا پس از احراز شرایط جهت تمدید همکاری به هیات اجرایی جذب دانشگاه معرفی گردند.

شرایط پذیرش اولیه

*دارای اعلام نیاز از شورای پژوهشی مرکز با تایید رئیس مرکز
*کسب %70امتیاز پژوهشی در مصاحبه اعضای شورای پژوهشی مرکز (بر اساس آیتمهای پژوهشی فرم جذب اعضای
هیات علمی(
*اخذ تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

شرایط تمدید همکاری

*تاسیس و یا عضویت فعال در شرکت دانش بنیان ظرف دو سال اول فعالیت

*رضایتبخش بودن فعالیتهای پژوهشی با تایید شورای پژوهشی مرکز( کسب 3/2 رای موافق اعضای شورا(
*اخذ تاییدیه شورای پژوهشی پژوهشکده و دانشگاه

2- شرایط متقاضیانی که در استخدام دانشگاه هستند

آن دسته از متقاضیانی که شاغل در دانشگاه هستند مشروط به کسب شرایط ذیل می توانند بعنوان عضو هیات علمی پژوهشی در مراکز
بکارگیری شوند .

شرایط پذیرش:

* دارای اعلام نیاز از شورای پژوهشی مرکز با تایید رئیس مرکز
*کسب %70امتیاز پژوهشی در مصاحبه اعضای شورای پژوهشی مرکز (بر اساس آیتمهای پژوهشی فرم جذب اعضای
هیات علمی(
* اخذ تاییدیه شورای پژوهشی پژوهشکده و دانشگاه
تبصره ( این دسته از متقاضیان پس از احراز شرایط مذکور به هیات اجرایی جذب دانشگاه معرفی خواهند گردید).

3- شرایط متقاضیانی که در فراخوان  Post docپذیرفته شده اند

آن دسته از متقاضیانی که در فراخوان  Post docپذیرفته میشوند در صورت تامین انتظارات مشروحه ذیل می توانند بعنوان عضو هیات علمی پژوهشی به مدت یک سال در مراکز بکارگیری شوند تا پس از احراز شرایط جهت تمدید همکاری به هیات اجرایی جذب دانشگاه معرفی گردند.

شرایط پذیرش اولیه:
*دارای اعلام نیاز از شورای پژوهشی مرکز با تایید رئیس مرکز
*کسب %70امتیاز پژوهشی در مصاحبه اعضای شورای پژوهشی مرکز ) بر اساس آیتمهای پژوهشی فرم جذب اعضای
هیات علمی(
*اخذ تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

شرایط تمدید همکاری:
*رضایتبخش بودن فعالیتهای پژوهشی با تایید شورای پژوهشی مرکز( کسب 3/2رای موافق اعضای شورا(
*اخذ تاییدیه شورای پژوهشی پژوهشکده و دانشگاه

4- شرایط متقاضیان آزاد

در مواردی که فرد متقاضی رزومه ی برجسته ای از نظر فعالیتهای پژوهشی داشته باشد، پس از اخذ اعلام نیاز از یکی از مراکز تحقیقاتی میتواند با احراز شرایط مشروحه ی ذیل بعنوان عضو هیات علمی پژوهشی جذب و بکارگیری شود تا پس از احراز شرایط جهت تمدید همکاری به هیات اجرایی جذب دانشگاه معرفی گردند.

* عضو هیات علمی پژوهشی برجسته: متقاضیانی که دارای حداقل دو مورد از شرایط مشروحه ی ذیل باشند:
-دارای h-indexمعادل 4و بالاتر
- دارای تعداد حداقل 10مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده در نمایه نامه های )ISI/Pubmed/Scopusکه از این تعداد در 5مقاله نویسنده اول/مسئول باشد(
-گذرانیدن دوره پسا دکتری
-اجرای یک (یا بیشتر) پروژه ی بین المللی بصورت مجری یا همکار اصلی
-دارای دو مقاله Q1
-دارای پتنت بین المللی ثبت شده
-دارای سابقه ی عضویت در یک شرکت دانش بنیان که منجر به تولید محصول شده باشد.

شرایط پذیرش اولیه:
*دارای رزومه ی برجسته ) ذکر شده در قسمت تعاریف شیوه نامه(
*دارای اعلام نیاز از شورای پژوهشی مرکز با تایید رئیس مرکز

* کسب %70امتیاز پژوهشی در مصاحبه اعضای شورای پژوهشی مرکز(بر اساس آیتمهای پژوهشی فرم جذب اعضای
هیات علمی(
*اخذ تاییدیه شورای پژوهشی دانشگاه

شرایط تمدید همکاری:

*رضایتبخش بودن فعالیتهای پژوهشی با تایید شورای پژوهشی مرکز) کسب 3/2رای موافق اعضای شورا(
*اخذ تاییدیه شورای پژوهشی پژوهشکده و دانشگاه

این شیوه نامه در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ  13/12/1399 مورد بازنگری قرار گرفته وتصویب شده است و در
صورت لزوم در سالهای آتی توسط شورای پژوهشی دانشگاه نیز قابل بازنگری خواهد بود.

 

 

 

 

فرم ها