طرح های مصوب  سال 1395

 

 

1.      سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی: پیش‌بینی کننده‌های فرسودگی شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه

2.      بررسی رفتارهای خود درمانی و برخی علل مرتبط با آن در بیماران دیابتی نوع دو شهر کرمانشاه

3.      مقایسه اجتناب تجربی و مشکلات تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به اختلال اینسومنیا و افراد غیر مبتلا

4.      بررسی شیوع سرطان کولورکتال وعوامل مستعد کننده آن در استان کرمانشاه در طی سالهای(1393-1388-)

5.      بررسی مقایسه‌ای الگوی فضایی AIDS و چگونگی انتشار آن در طبقات اجتماعی - اقتصادی مطالعه موردی: کلانشهر کرمانشاه - غرب ایران طی 18 سال (1393-1375)

 

6.      بررسی بی‌عدالتی فضایی در دسترسی طبقات اجتماعی به مراکز درمانی با استفاده از GIS مورد مطالعه (شهر کرمانشاه طی یک دوره زمانی 15 ساله(

7.      رابطه ویژگی‌های شخصیتی، فردی و خانوادگی با کنترل رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدز

8.      اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به بیماری ام اس شهر کرمانشاه

9.      رابطه عملکرد خانواده و سرمایه روانشناختی با گرایش به رفتارهای پرخطر در زنان شهر کرمانشاه

10.  سرمایه اجتماعی سازمانی و سلامت سازمانی: پیش‌بینی کننده‌های فرسودگی شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه

11.  تعیین وضعیت انزوای اجتماعی و مشکلات بین فردی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر کرمانشاه ارتباط آن با استفاده از تکنولوژی‌های رسانه‌ایی و ارتباطی جدید

12.  اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سازگاری روانشناختی زنان مبتلا به بیماری ام اس شهر کرمانشاه

13.  بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهر کرمانشاه در مورد مدیریت بهداشت قاعدگی (1394(