معرفی کمیته

این کمیته به پژوهش در زمینه رفتارهای مرتبط با سلامت از قبیل مصرف سیگار، فعالیت فیزیکی، رژیم غذایی و ...پرداخته می شود