طرحهای مصوب سال 1391

 1. بررسی توانمندی زنان روستایی و عوامل مرتبط با آن در شهرستان کرمانشاه
 2. بررسی وضعیت فقر شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی( GIS) (نمونه موردی شهر کرمانشاه )
 3. مقایسه کارایی راکتورهای ناپیوسته و لوله ای در حذف کادمیوم و سرب از فاضلاب سنتزی با استفاده از فرآیند فوتوکاتالیستی TiO2/UV-C
 4. تعیین کارائی فنی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از دو روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA) و تحلیل فراگیرداده ها(DEA)طی سالهای 1389-1380
 5. بررسی کارایی نانو لوله کربنی تک جداره در حذف  اسید هیومیک از محلولهای آبی: مطالعه سینتیک و ایزوترم واکنش های جذب
 6. تاثیر بازی های رایانه ای برابعاد سلامت روانی و سطح انزوای اجتماعی در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه
 7. بررسی شیوع ناهنجاریهای قامتی در بین دانش آموزان پسر و دختر منطقه باینگان
 8. مطالعه برهمکنش طولانی مدت متیل فنیدات (ریتالین) با فلوکستین یا لیتیم کلرید بر هورمون های کورتیزول گنادوتروپین، پرولاکتین و...
 9. بررسی کیفیت زندگی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه و برخی عوامل مرتبط با آن
 10. بررسی شاخصهای فردی شخصیتی (آلکسی تیمیا، باورهای غیرمنطقی و عواطف مثبت و منفی)، اجتماعی و اقتصادی در سلامت روان دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
 11. بررسی رابطه بین انجام بازیهای رایانه ای با پرخاشگری در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر کرمانشاه در سال 1391